Urnenedsættelse på privat grund

Jens Ulrik Lange

Der kan gives særlig tilladelse til at nedsætte urnen på privat grund

I 2018 blev der givet tillladelse til 46 urnenedsættelser på privat grund (Kilde: Kirkeministeriet). Tallet er vokset støt siden 2009, hvor 22 personer fik tilladelsen.

Husk navn, CPR-nummer, adresse, matrikelnummer og kortbilag

For at nedsætte en urne på privat grund skal grunden/ejendommen være over 5.000 m2. Man ansøger om tilladelse hos Stiftsøvrigheden (under Kirkeministeriet) i det stift, hvor den pågældende grund eller ejendom ligger. Man kan søge efter det rette stift via sogn.dk.

I ansøgningen skal man skrive navnet og CPR-nummeret på den afdøde person, hvis urne ønskes nedsat på den private grund. Ansøgningen skal også indeholde adressen og matrikelnummeret på grunden, og det anbefales at vedlægge et bilag med kort over, præcist hvor på grunden, man ønsker, at urnen skal nedsættes.

Grunden skal tinglyses og være uden mindesten

Der vil altid være knyttet nogle betingelser til tilladelsen, fx:

  • Man skal have en såkaldt særlig tilknytning til det sted, hvor urnen skal nedsættes.
  • Der må ikke opstilles mindesten.
  • Der skal tinglyses en servitut på ejendommen.
  • Når grunden tinglyses, forpligter ejeren af grunden sig til i de næste 10 år ikke at grave så langt ned, at urnen berøres.
  • Selve urnen skal nedgraves i mindst 100 centimeters dybde, og den skal bestå af et vandopløseligt materiale, for eksempel pap eller støbt papirmasse.

Læs mere på Kirkeministeriets hjemmeside.