Elizabeth Gray

For English see below

Jeg har skrevet en bog om sorg. Jeg savnede, at der eksisterede en bog omkring sorg og hele formidlingen omkring sorg til børn og voksne. Jeg har skrevet en skønlitterær bog, som kan bruges som samtalebog til børn og voksne.

Bogen handler helt konkret om en lille dreng, der bliver ven med Sorg. Drengen møder Sorg, og de to har en dialog om det at miste.

Jeg har tænkt meget over, hvilke figurer der skulle være billederne på min historie om sorg. Jeg har valgt en simpel stregtegning af en dreng, kombineret med fotografier, som jeg har taget gennem de sidste 20 år. Det er et sort/hvidt grafisk udtryk. Jeg har forsøgt at ramme en melankolsk stemning, der samtidig ikke er for trist.

Jeg har gennem de sidste 4 år mistet 7 mennesker, som var tætte mennesker i mit liv. Deriblandt min far, en ven og min fætter, som var på min egen alder. Jeg oplevede sorg gennem forventede dødsfald og pludselige dødsfald. Sorg ved langvarig sygdom. Jeg oplevede, at jeg kunne begynde at skelne på de forskellige reaktioner og følelser, som sorgen indeholder, og ville gerne give den viden videre til andre mennesker. Konkret et “redskab” til at tale om dette svære og ubegribelige emne.

Det har været en hård, men samtidig meget givende, rørende og barsk proces, at skrive denne bog. Det har hjulpet mig og givet mig indsigt i min egen sorgproces, og jeg har været heldig at få indblik i andres sorgprocesser. Det har givet mig mange gode samtaler om liv og død med mange mennesker. Jeg har fået en større ro i kroppen efter at have fået omfangsrigt kendskab til sorg. Nu er Sorg også blevet min ven.

Elizabeth Gray

I’ve written a book about grief. I missed that there was a book about grief and the whole communication of grief to children and adults. I have written a fiction book that can be used as a conversation book for children and adults.

The book is specifically about a little boy who befriends Grief. The boy meets Grief and the two have a dialogue about losing.

I thought a lot about which characters would be the images of my story about grief. I have chosen a simple line drawing of a boy, combined with photographs that I have taken over the last 20 years. It is a black and white graphic. I have tried to capture a melancholic mood that is not too sad at the same time.

Over the last 4 years I have lost 7 people who were close people in my life. Including my father, a friend and my cousin who was my own age. I experienced grief through expected deaths and sudden deaths. Grief through long-term illness. I found that I could begin to distinguish the different reactions and emotions that grief contains and wanted to pass that knowledge on to other people. Specifically, a “tool” to talk about this difficult and incomprehensible subject.

Writing this book has been a hard, but at the same time very rewarding, touching and harsh process. It has helped me and given me insight into my own grieving process and I have been fortunate to gain insight into the grieving processes of others. It has given me many good conversations about life and death with many people. I have gained a greater sense of peace after gaining extensive knowledge about grief. Now grief has become my friend too.