Freddy Damkjær Rasmussen

Jeg har skrevet to sange – Den heldigste og Slip tårerne fri – sammen med tekstforfatteren Karen-Marie Wedel-Lander om – og ikke mindst til – min nu afdøde hustru, Marianne. Sangene er begge skrevet, mens Marianne stadig levede, og var en måde at bearbejde følelser og sorg i forbindelse med Mariannes sygdom.

I Den heldigste beskæftiger jeg mig med vores 40 år sammen og min kærlighed til Marianne. Jeg beskriver mig selv som ’den heldigste’, fordi da Marianne blev en del af mit liv, blev hun min store kærlighed. Sangen er en kærlighedserklæring til hende. Jeg håber, at også andre mænd vil kunne genkende de følelser, jeg beskriver. Man(d) kan genkende et liv med både mange udfordringer på vejen og masser af kærlighed.

I Slip tårerne fri beskriver jeg de stærke følelser, der fyldte i forbindelse med hendes sygdom og udsigten til at miste hende. Her slipper jeg ikke blot tårerne, men også mine følelser løs i en sang, som kommer lige fra hjertet. ”Jeg håber, at du ved, hvor elsket du er” lyder en af linjerne. Når man hører sangen, bliver det klart, at her bearbejdes min sorg som et led i at kunne slippe Marianne.

De to sange er en del af et større projekt, der skal ende ud i et album i løbet af året. Sange, som jeg har skrevet sammen med et par tekstforfattere. Undervejs vil jeg udgive nogle singler med sange fra albummet. Det er pop og rock skrevet og sunget på dansk.

Jeg har altid beskæftiget mig med musik. Det ligger simpelthen i blodet på mig, at jeg skal spille – så det gør jeg. Over årene har jeg også fået skrevet en masse musik. Det er bare kommet til mig, og inspirationen til musikken kan komme fra alt muligt omkring mig – både tæt på mig – eller fra den store verden.

Det nuværende projekt blev for alvor sat i gang, da min hustru Marianne fik en diagnose på cancer. Hun syntes, at nu skulle jeg få lavet det album, jeg havde snakket om længe, og meget gerne inden hun døde. Jeg mistede hende desværre allerede sidste sommer, men fortsætter naturligvis projektet, for jeg synes, at jeg skylder hende at gøre det færdigt.

At skrive sange er en skabelsesproces, og den er virkelig givende. Både fordi det er en kreativ proces, og at det er sjovt at skabe noget, der holder, men også fordi jeg har en masse tanker og følelser, som jeg kan få sat ord og musik på. Som nævnt, så ender det hele med et album, og det glæder jeg mig meget til at få færdigt og udgivet.

Freddy Damkjær Rasmussen

have written two songs – The Luckiest One and Release the Tears – together with the lyricist Karen-Marie Wedel-Lander about – and not least for – my now deceased wife, Marianne. The songs were both written while Marianne was still alive, and were a way of processing the emotions and grief associated with Marianne’s illness.

In The Luckiest I deal with our 40 years together and my love for Marianne. I describe myself as ‘the luckiest’ because when Marianne became part of my life, she became my great love. The song is a declaration of love to her. I hope other men will also recognise the feelings I describe. One(d) can recognize a life with both many challenges along the way and lots of love.

In Release the Tears I describe the strong emotions that filled her during her illness and the prospect of losing her. Here I release not only the tears, but also my emotions in a song that comes straight from the heart. “I hope you know how loved you are” is one of the lines. Listening to the song, it becomes clear that here my grief is being processed as part of letting go of Marianne.

The two songs are part of a larger project that will culminate in an album later this year. Songs that I have written together with a couple of lyricists. Along the way I will be releasing some singles with songs from the album. It’s pop and rock written and sung in English.

I have always been involved in music. It’s just in my blood that I should play – so I do. Over the years I’ve also had a lot of music written. It just comes to me, and the inspiration for the music can come from anything around me – both close to me – or from the big world.

The current project really got going when my wife Marianne was diagnosed with cancer. She thought that now I should make the album I had been talking about for a long time, and very much before she died. Unfortunately, I lost her last summer, but of course I’m continuing the project because I think I owe it to her to finish it.

Writing songs is a creative process and it’s really rewarding. Both because it’s a creative process and it’s fun to create something that lasts, but also because I have a lot of thoughts and feelings that I can put into words and music. As mentioned, it all ends up with an album, and I’m really looking forward to finishing that and releasing it.