16. maj 2019

Års- og repræsentantskabsmøde i Landsforeningen Liv&Død den 26 april

På repræsentantskabsmødet blev der valgt ny bestyrelsesformand og to nye bestyrelsesmedlemmer.

Landsforeningen Liv&Død er en humanitær, almennyttig organisation, som arbejder for at nedbryde tabuet om døden og sikre en værdig afsked med livet. Dette udgangspunkt dannede rammen for de oplæg, drøftelser og beslutninger, som blev taget på foreningens års- og repræsentantskabsmøde.

Repræsentantskabsmøde

Repræsentantskabsmødet blev traditionen tro indledt med formand Inge Nesgårds beretning, som indeholdt et tilbageblik på året.

Det har været et travlt, men også meget spændende år i Landsforeningen Liv&Død. Og samlet set kan vi igen i 2018 glæde os over de mange gode aktiviteter og interessen for vores udadvendte arbejde. 2018 har været præget af et øget samarbejde med nye eksterne samarbejdspartnere som fx DR, Det Nationale Sorgcenter, Forældreforeningen – Vi har mistet et barn, Statens Museum for Kunst, Ældresagen, Foreningen for Palliativ Indsats m.fl.

Blandt repræsentantskabet var der generelt tilfredshed med årets aktiviteter i Landsforeningen Liv&Død.

Landsforeningen Liv&Døds øverste myndighed er repræsentantskabet. Det er et klart ønske, at repræsentantskabet består af personer, som kan være med til at præge udviklingen af Landsforeningen Liv&Død.

Beretningen var den sidste beretning fra Inge Nesgård, da hun havde valgt ikke at genopstille som formand og dermed at stoppe efter 14 år på posten. Inge Nesgård benyttede derfor lejligheden til at takke repræsentantskabet for de gode møder og bestyrelsen for de mange gode timer i forbindelse med bestyrelsesarbejdet. Inge Nesgård fortsætter som medlem af repræsentantskabet.

På mødet gik mangeårig repræsentantskabsmedlem Jørgen Secher af. Hanne Krogh og Anna Wilroth blev begge valgt ind som nye repræsentantskabsmedlemmer.

Repræsentantskabet består nu at følgende medlemmer:

 • Michael Hviid Jacobsen, Professor i sociologi, ph.d., Aalborg Universitet
 • Stig Lynghøj Nielsen, Advokat, Hørsholm
 • Christian Juul Busch, Hospitalspræst, Rigshospitalet, København
 • Ove Gaardboe, Overlæge og konsulent inden for sundhedsvæsenet
 • Ane Bonderup, Afsnitsleder, Enhed For Lindrende Behandling, Aarhus Universitetshospital
 • Ole J. Hartling, Tidligere ledende overlæge, Vejle Sygehus
 • Inge Nesgård, Tidligere leder af jobcenter, Aalborg
 • Vibeke Iversen, Kontorchef, Københavns Kommune
 • Connie Engelund, Tidligere direktør, Holmegårdsparken, Charlottenlund
 • Karen Marie Dalgaard,Tidligere forsker, REHPA, København
 • Gitte Lunding, Centerleder, Kulturcentret Assistens, Videnspædagogisk Aktivitetscenter, København
 • Jes Dige, Projektleder & pædagogisk/psykologisk konsulent, Skyggebørn
 • Rikke Høgsted, Cand. Psych. Chefkonsulent, Høgsted og Middelboe
 • Eva Fryklund, Provstisekretær i Bispebjerg-Brønshøj Provsti
 • Astrid Waagstein, Digital rådgiver
 • Stine Buje, Forfatter, kommunikatør og foredragsholder
 • Rita Nielsen, Sygeplejerske, forfatter, underviser og foredragsholder
 • Mai-Britt Guldin, Klinisk psykolog, ph.d., forsker i sorg ved Aarhus Universitet
 • Bo Snedker Boman, Psykolog ved Klinisk Onkologisk Afdeling og Palliative Enheder, Sjællands Universitetshospitaler
 • Hanne Krogh, Sygeplejerske, kredsnæstformand, Dansk Sygeplejeråd, Kreds Hovedstaden
 • Anna Wilroth, Sociolog, seniorkonsulent, Ældre Sagen

Ny bestyrelsesformand i Landsforeningen Liv&Død og to nye bestyrelsesmedlemmer

Repræsentantskabet skal jævnfør foreningens love vælge en bestyrelse, som sikrer, at Landsforeningen Liv&Død drives og udvikles i forhold til vedtægterne.

Formandsposten var på valg, og bestyrelsesformand Inge Nesgård gik i den forbindelse af og blev afløst af Michael Hviid Jacobsen som ny bestyrelsesformand.

Ny bestyrelsesformand er Michael Hviid Jacobsen, professor i sociologi, ph.d., Aalborg Universitet.

Michael Hviid Jacobsen har siden 2003 været medlem af Landsforeningen Liv&Døds bestyrelse. Han er professor i sociologi, ph.d. på Aalborg Universitet og har i en lang årrække forsket i døden og beslægtede emner.

Derudover gik bestyrelsesmedlem Jørgen Secher af. Nye medlemmer i Landsforeningen Liv&Døds bestyrelse er Ane Bonderup og Ove Gaardboe.

Bestyrelsen består nu af følgende:

 • Formand Michael Hviid Jacobsen, professor i sociologi, ph.d., Aalborg Universitet
 • Næstformand Stig Lynghøj Nielsen, advokat, Hørsholm
 • Bestyrelsesmedlem Christian Juul Busch, hospitalspræst, Rigshospitalet, København
 • Bestyrelsesmedlem Ane Bonderup, sygeplejerske, afsnitsleder ved Enhed For Lindrende Behandling, Aarhus Universitetshospital 
 • Ove Gaardboe, overlæge, konsulent inden for sundhedsvæsenet

Direktøren for Landsforeningen Liv&Død fratrådt

Repræsentantskabsmødet var også det sidste for direktør Mogens Balling, eftersom han efter 15 år stoppede som direktør for Landsforeningen Liv&Død den 30. april 2019.

Fremadrettet vil der enten være en direktør eller en sekretariatschef i Landsforeningen Liv&Død – og ikke begge dele.

Sekretariatschef i Landsforeningen Liv&Død Kirsten Søndergaard har pr. 1. maj 2019 overtaget det fulde ansvar i forhold til den daglige ledelse.

Årsmøde med fokus på det fremtidige arbejde i foreningen

Siden repræsentantskabsmødet i 2018 har en arbejdsgruppe arbejdet med at definere de fremtidige aktivitetsområder for Landsforeningen Liv&Død. Der var til repræsentantskabsmødet et skriftligt oplæg fra arbejdsgruppen, som blev uddybet og gennemgået på årsmødet.

Arbejdsgruppens oplæg indeholder blandt andet fire overordnede udviklingstemaer: ”Den gode og værdige død”, ”Samtaler om døden”, ”Ritualer” og ”Sorg”.

På årsmødet blev der med baggrund i arbejdsgruppens resultater afholdt oplæg for hvert af de fire temaer.

Oplæggene var følgende:

Den gode/værdige død

Tanker om, hvordan Landsforeningen Liv&Død kan arbejde med udviklingstemaet ”Den gode og værdige død ”
v/ Ane Bonderup, Afsnitsleder, Enhed For Lindrende Behandling, Aarhus Universitetshospital

Sorg

Tanker om, hvordan Landsforeningen Liv&Død kan arbejde med udviklingstemaet ”Sorg”.
v/ Michael Hviid Jacobsen, professor i sociologi, Aalborg Universitet

Samtalen om døden

Tanker om, hvordan Landsforeningen Liv&Død kan arbejde med udviklingstemaet ”Samtalen om døden”.
v/ Ove Gaardboe, overlæge og konsulent inden for sundhedsvæsenet

Ritualer

Tanker om, hvordan Landsforeningen Liv&Død kan arbejde med udviklingstemaet ”Ritualer”.
v/ Christian Juul Busch, hospitalspræst på Rigshospitalet

Herefter var der workshops for de fire temaer og dernæst opsamling og afslutning på dagens interessante drøftelser af foreningens fremtidige arbejdsområder.

Michael Hviid Jacobsen (yderst til højre) var tovholder på repræsentantskabets drøftelser af arbejdsgruppens oplæg.

 

Endnu et spændende og konstruktivt års- og repræsentantskabsmøde med gode indlæg og meningsudvekslinger.

Dagen blev traditionen tro afsluttet med middag og hyggeligt samvær – og med et på gensyn i 2020.